952 97 000 hjelp@ddv.no

DDVs digitale digitaliseringskonferanse

 

16. – 17. mars 2021

 

PROGRAM/TEMA

Dag 1 (16. mars): Nye muligheter

9.00 – 9.15
Velkommen v/ August Salvesen, styreleder i DDV. 

9.15 – 10.00
Status på digitaliseringsarbeidet.

 • Hva har skjedd siden sist i DDV-samarbeidet? v/ Odd Lasse Worum.
 • Kompetansenettverkene presenterer status på sine digitaliseringsmål for perioden 2018 – 2020.

10.00 – 10.15
Presentasjon av kandidater til DDVs digitaliseringspris 2020.

10.15 – 10.30
Pause

10.30 – 10.50
Digitaliseringsstrategi for stat og kommune v/ Paul Chaffey, statssekretær Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Paul Chaffey var sentral i utarbeidelse av digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, Én digital offentlig sektor, og har lang erfaring både fra næringsliv, storting og som statssekretær. Han vil presentere sentrale mål i strategien, hvilken betydning strategien har for kommunene, og hvordan få til godt samarbeid mellom stat og kommuner.

10.50 – 11.10
Praktisk iverksettelse av strategien for kommunene v/ Lene Karin Wiberg, KS.

Vi utfordrer KS til å informere om handlingsplaner tilknyttet digitaliseringsstrategien. 
Hva er KS sin rollehvordan involveres kommunene, og hvilke prosjekter og fellesløsninger støtter opp om praktisk gjennomføring av strategien? 

11.10 – 11.30
Samarbeid på Agder for å få til digitale løft – Ett digitalt Agder v/ Magnus Mork, digitaliseringsrådgiver KS Agder og Steinar Eilertsen, regionsdirektør KS Agder.

Vi får en introduksjon til KS Agder og hva de kan bidra med mot våre kommuner. Videre vil bakgrunn og mål for Ett digitalt Agder (DigiAgder) bli presentert, samt hvordan forankring og involvering skal sikres på hele Agder.

11.30 – 12.30
Lunchpause.

12.30 – 13.00
Kan ny teknologi gi oss bedre varsling og innsikt ved en naturkatastrofe? v/ Oddbjørn Bruland, professor NTNU.  

Flom er kostbart og kan være farlig. NTNU utnytter spillteknologi for bedre å synliggjøre konsekvenser og muligheter. Oddbjørn Brulandmed mye kompetanse fra forskning på området, vil gi eksempler på hvordan enkle tiltak kan spare kommunene for store materielle skader, og kanskje forhindre tap av menneskeliv.   

13.00 – 13.30
Den digitale grunnmuren – hvordan digitaliseringen påvirker sikkerhetstenkningen i samfunnet, v/ Elise Lindeberg, avdelingsdirektør NKOM.   

Sikkerhetsavdelingen i NKOM har ansvar for å utarbeide nasjonale krav til sikkerhet og robusthet. Elise Lindeberg vil i sitt innlegg snakke om den digitale grunnmuren og viktigheten av gjennomgående sikkerhetstenkning i digitalisering av tjenester til befolkningen. 

13.30 – 13.45
Pause.

13.45 – 14.15
Kvinavita – Fremtidens hus og lab for uttesting av ny teknologiv/ Svein Skårdal, Kvinesdal kommune.

14.15 – 14.45
«Sinpro – hvem er vi, hva gjør vi»Planer og muligheter, v/ Alf Erik Andersen, SINPRO.

Hvordan kan kommunene og næringslivet samarbeide lokalt om digitalisering?  

14.45 – 15.15
DDVs Digitaliseringsstrategi 2021-23 med handlingsplan.

 • Presentasjon av strategi og handlingsplan, og utarbeiding av denne.
 • Forankring i eierkommunene, KNV, DDVs styre og Eier.
 • Områder og overordnet mål.
 • Handlingsplan for de ulike områdene, kompetansenettverkene.

15.15 – 15.30
Oppsummering dag 1.

Dag 2 (17. mars): Digital samskapning  

8.30 – 8.45
Introduksjon til andre dag. Presentasjon av kandidater til DDVs digitaliseringspris 2020.

8.45 – 9.30
Samhandling og muligheter med teknologiskifte v/ Shahzad Rana, Digital value creator, Microsoft Norge. 

9.30 – 9.45
Pause.

9.45 – 10.30
Digital samhandling i DDV.

 • Presentasjon av prosjekt for Digital samhandling v/ prosjektleder Marianne Spilling.
 • Eksempler, erfaringer og muligheter fra kommunene  

Digital samhandling i DDV.

 • Presentasjon av prosjekt for Digital samhandling v/ prosjektleder Marianne Spilling.
 • Eksempler, erfaringer og muligheter fra kommunene  

10.30 – 10.45
Gevinstrealisering i praksis.

 • Introduksjon: Sonja Svardal presenterer sentrale funn fra sin masteroppgave om gevinstrealisering 
 • Gjennomgang av DDV-samarbeidets metode for gevinstrealisering som skal benyttes i felles prosjekter og digitaliseringstiltak i kommunene.   
 • Eksempel på bruk i et prosjekt (Visma Flyt) 

  10.45 – 11.00
  Pause.

  11.00 – 11.30
  Veien videre i DDV-samarbeidet  

  • Rollen til DDV og viktighet av samarbeid.
  • Tiltak og forutsetninger for å ta ut gevinster 
  • Videre arbeid med digitalt løft i DDV-kommunene. Muligheter og forutsetninger. 

   11.30 – 11.45
  Kåring av DDVs Digitaliseringspris 2020.

  11.45 – 12.00
  Oppsummering v/ August Salvesen, styreleder DDV.