952 97 000 hjelp@ddv.no

Helse og omsorg

Helse- og omsorg i kommunal sektor består av oppgaver knyttet til helsetjenester, rus- og psykisk helsebehandling, eldreomsorg og sosiale tjenester.

Kommunene må møte en økende andel av antall personer som mottar institusjons- og hjemmetjenester. Fagområdet er i stor utvikling med økende bruk av tekniske hjelpemidler, eksempelvis knyttet til velferdsteknologi.

Kompetansenettverket (KNV) for helse og omsorg evaluerer hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg IKT for å sikre utvikling av gode, helhetlige helse- og omsorgstjenester for innbyggerne. Kompetansenettverket følger med på nasjonale føring fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, og erfaringer fra tiltak i andre kommuner.

I tillegg til å jobbe med strategier for digitalisering av helse og omsorg, velger kompetansenettverket ut medlemmer til prosjektgrupper når konkrete digitaliseringsprosjekter skal iverksettes. Dette gjelder større fellesprosjekter for kommunene samt pilotprosjekter i utvalgte kommuner.

I 2017 ble det gjennomført en felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi på Agder, der DDV-kommunene deltok.  Det blir i 2018 stor fokus på innkjøp, installasjon og opplæring av velferdsteknologi i de ulike kommunene, med mål om at dette blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Kompetansenettverket for fagområde helse og omsorg består av kommunalsjefer i DDV-kommunene og møtes 3-4 ganger i året med fokus på strategiske valg av felles løsninger og erfaringsutveksling innen sektoren.

Deltakere:

Anne-Margrethe T. Johnsen, Farsund kommune
Inger Marethe Egeland, Flekkefjord kommune
Jerry Brastad, Hægebostad kommune
Anne Berit Åtland Hansen, Kvinesdal kommune
Jon Buestad, Lindesnes kommune
Britt Enny Haugland, Åseral kommune