952 97 000 hjelp@ddv.no

Informasjonssikkerhet

I KNV Informasjonssikkerhet møtes de informasjonssikkerhetsansvarlige fra hver kommune, personvernombudet og representanter fra DDV ca fire ganger i året.

Intensjonen med KNV Informasjonssikkerhet er å jobbe for et felles rammeverk og avtaleverk innenfor IKT og sikkerhet på vegne av alle kommunene i DDV-samarbeidet. Det skal være en ressurs- og kompetansegruppe innen alle spørsmål rundt IKT-sikkerhet, noe som også omfatter helsenormen og personopplysningsloven. DDV fungerer som en fasilitator for gruppen og  koordinerer arbeidet. I tillegg er det DDV sitt ansvar å løfte aktuelle saker og temaer, enten etter innspill fra medlemmer eller på eget initiativ.

Informasjonssikkerhet og digitalisering handler om så mye mer enn teknisk IT. Det tilbys teknologier for å løse de fleste utfordringer, men teknikk alene kan ikke løse alle problemer. Fokus fra myndighetene øker i forhold til planverk, og forskjellige revisjoner legger mer og mer vekt på kontroll av planverk og ROS (risiko- og sårbarhetsanalyser). De siste års terrorhendelser og naturkatastrofer har også økt myndighetenes fokus på beredskapsplaner. Funksjon etter funksjon i samfunnet digitaliseres og effektiviseres, og gjør oss mer og mer sårbare dersom ikke IKT-systemene leverer som de skal i en krisesituasjon.

Det nye personopplysningsloven som kom trådte i kraft i juli 2018 (GDPR) stiller også strenge krav til kommunenes håndtering og forvaltning av personopplysninger. Kompetansenettverket jobber for å få til en enhetlig tilnærming til personvern i alle DDV-kommunene og best mulig ressursutnyttelse gjennom koordinering og samarbeid.  Oppretting av et felles personvernombud for kommunene er et eksempel på dette.

Det er rådmennene som er ansvarlige for at deres kommuner oppfyller sine krav på informasjonssikkerhetsområdet.

Deltakere

Linda Svendsen, Farsund kommune
Malene Danielsen, Flekkefjord kommune
Nils Olav Dunsæd, Hægebostad kommune
Hege Fåland Ludviksen, Kvinesdal kommune
Aina Vibeke Larsen Røksland, Lindesnes kommune
Odd Helge Liestøl, Åseral kommune

Janne M. Heddeland, DDV – personvernombud