952 97 000 hjelp@ddv.no

Oppvekst og utdanning

Et godt barnehage- og skoletilbud danner grunnlaget for utvikling og vekst blant barn og unge. Oppvekstsektoren er den største brukergruppen i DDV-kommunene med ca. 6700 elever og 800 lærere fordelt på 32 skoler. I tillegg kommer voksenopplæringene som gir opplæring både til barn og voksne som kommer til Norge og trenger språkoppfølging. I dag benyttes en kombinasjon av iPader, Chromebooks og PCer i undervisningen.  

Kompetansenettverket (KNV) for oppvekst og utdanning jobber med å definere fremtidens skole samt sikre at elevene har digitale hjelpemidler som bidrar til læring. Økt grad av tilgjengelighet på ulike typer digitale enheter, nye informasjonskanaler som eksempelvis Chat GPT samt måten elever lærer på er i endring, og det stilles krav til nye og mer individuelt tilpassede metoder for å skape læring i skolehverdagen.

I 2024 vil fokus være på å sikre god utnyttelse av IST sine løsninger samt anskaffelse av nytt læringsstøttesystem til alle elever og lærere på ungdomsskolene. DDV har satt opp en egen Chat GPT løsning for skolene som er basert på Randabergskolens modell. Våren 2024 vil vi jobbe med å tilrettelegge for innføring av Chat GPT i skolen fra skolestart i august 2024.

KNV består av én representant fra hver kommune og er en kombinasjon av kommunalsjefer, rektorer samt inspektør. Gruppen møtes fire ganger årlig, to ganger på Teams og to fysiske møter. Hovedfokus i møtene er langsiktig utviklingsarbeid innenfor oppvekstsektoren.

Deltakere:

Terje Andreassen, Farsund kommune
Svein Hansen, Flekkefjord kommune
Anne-Marie Telhaug, Hægebostad kommune
Bjørn Arild Frestad, Kvinesdal kommune
Erik Tronstad, Lindesnes kommune
Mona Klepsland, Åseral kommune