952 97 000 hjelp@ddv.no

Om DDV

Det Digitale Vestre Agder (DDV IKS), er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av seks kommuner i Vestre Agder;FlekkefjordFarsundKvinesdalHægebostadLindesnes, og Åseral. Gjennom samordning av sine IKT-ressurser, ønsker kommunene å være i front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.

DDV ble opprettet i januar 2015. Til og med 2017 besto DDV av et eget driftsselskap – DDV Drift, og et selskap med strategi- og bestillerfunksjon – DDV Strategi. Fra og med 2018 er selskapene fusjonert i ett felles DDV med både drifts- og strategikompetanse. I 2023 endret selskapet selskapsform fra Interkommunalt samarbeid (§27 i den gamle kommuneloven) til IKS – Interkommunalt selskap. Selskapets nye organisasjonsnummer er 930 654 914.

Det interkommunale personvernombudet er også plassert i DDV.

Vi er om lag 40 ansatte totalt, og holder til i nye lokaler i Hestehaven på Vigeland. Samlet dekker vi kompetanse fra tidlig idé- og konseptfase, prosjektgjennomføring,  implementering, til brukerstøtte og systemdrift.

Vår målsetting er å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i DDV-kommunene.
Våre verdier PÅLITELIG – DYKTIG – MODIG – SAMMEN er viktige for oss og skal prege vårt arbeid. Det samme gjelder for visjonen vår: Drivkraft for digitalisering fra hav til hei.

DDV styres av et styre, som ivaretar løpende styring og kontroll, og et representantskap – DDV Eier – bestående av rådmennene/kommunedirektørene i de seks kommunene.

Daglig leder er Odd-Lasse Worum.

DDV IKS består av tre avdelinger:

 • Service
 • Infrastruktur og løsninger
 • Strategi og innovasjon

DDV har ansvaret for forvaltning og operativ drift av kommunenes IKT-infrastruktur. Dette omfatter drift av datasenter med tjenesteproduksjon av over hundre fagapplikasjoner, nettverk, alle typer klienter, all infrastruktur i kommunene, brukeradministrasjon og sikkerhet.

I tillegg tilbyr DDV tekniske tjenester og IKT-rådgiving. Brukerstøtte/helpdesk for DDV-kommunene er en sentral tjeneste fra DDV Drift som betjener nesten 14.000 brukere fordelt på administrative brukere (ca. 7000) og skoleelever (ca. 6700).

Strategi og innovasjon står for bestilling og forvaltning av kommunenes IKT-løsninger, og skal være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet. I tillegg står Strategi og innovasjon for prosjektledelse av interkommunale prosjekter, og er sekretariat for kompetansenettverkene (KNV) med deltakere fra de ni eierkommunene er opprettet for ulike sektorer.

KNV har jevnlige møter for å diskutere strategisk retning innenfor det aktuelle området og være rådgivende ved prioriteringer. Strategi og innovasjon administrer og deltar på møtene. Det finnes i dag KNV’er på følgende områder:

 • Skole og oppvekst
 • Helse og omsorg
 • Sak og arkiv
 • Økonomi, lønn og HR
 • Web/digital dialog
 • Plan, byggesak og geodata
 • Drift av eiendom og tekniske anlegg
 • Informasjonssikkerhet

DDV IKS har sitt eget styre som skal ha det overordnede ansvaret for driften. Styret for DDV IKS velges av DDV Representantskap for to år om gangen.

Styret i DDV IKS består i perioden 2022-2024 av:

 • Styreleder: Olaf Eikeland, Farsund kommune
 • Nestleder: Sonja Svardal, Lindesnes kommune
 • Medlem: Inger Marethe Egeland, Flekkefjord kommune
 • Medlem: Arne Wilhelmsen, Lindesnes kommune
 • Medlem: Geir Bruli, Kvinesdal kommune
 • Ansattrepresentant: Ingrid Omland Olsen
 • 1. varamedlem: Odd Helge Liestøl, Åseral kommune
 • 2. varamedlem: Anne Simonsen: Lindesnes kommune
 • 3. varamedlem: Alf Vatne, Hægebostad kommune

DDV Representantskap er DDV-samarbeidets overordnede ledelse, og består av DDV-kommunenes rådmenn/kommunedirektører.

DDV Representantskap ivaretar overordnet styring av DDV, fastsetter strategien for samarbeidet og budsjettvedtak. DDV Representantskap velger DDVs styre.

De seks rådmennene/kommunedirektørene som utgjør DDV Representantskap er:

Kommune Kommunedirektører/rådmenn 1. vara
Lindesnes Kyrre Jordbakke – leder Rune Stokke
Flekkefjord Bernhard Nilsen – nestleder Kirsten Mauland
Farsund Ståle Manneråk Kongsvik Just Quale
Kvinesdal Jens Arild Johannessen Rune Grimsby
Hægebostad Ivan Sagebakken Ståle Olsen
Åseral Kåre Einar Larsen Astrid Marie Engeli

 Neste møte i representantskapet er fredag 19. april 2024 kl. 9.00 – 11.30. Møtet avholdes i DDV IKS’ lokaler på Vigeland. Klikk her for å se innkallingen til møtet. 

 

Avdelingene i DDV

Serviceavdelingen er det første kontaktpunktet for alle brukere i de seks DDV-kommunene, samt øvrige kunder.

Avdelingen tar imot, og behandler, henvendelser fra rundt 14.000 brukere – både administrativt ansatte og skoleelever. Årlig håndterer vi om lag 20.000 henvendelser. Vi er i tillegg ansvarlige for utegående service (rette feil ute på arbeidsplassene), telefoni/samhandling, støtte mot skole, og klientforvaltning – vi følger livsløpet til klientene fra valg av løsning/modell, bestilling, tanking/oppsett, sikkerhetssletting og returordning.

Vi har flere kanaler for kontakt – Serviceportal, epost og telefon. Henvendelser til disse kanalene behandles i våre åpningstider som er fra 07:30 til 15:30 mandag til fredag. Serviceportalen gir mulighet for selvbetjening på blant annet bestillinger og brukerhåndtering, registrering av saker, samt veiledninger i «Ofte stilte spørsmål». Portalen er åpen hele døgnet! Du finner den ved å klikke på «Service» i menyen øverst på siden, og så velge den grå boksen der det står «Portal».

Trenger du hjelp utenom våre åpningstider, så har vi har etablert en vaktordning som dekker kveld, natt, helg og helligdager. Ordningen gjelder kun ved alvorlige feilsituasjoner, og er for helse og omsorg, teknisk drift og krisestab.

Avdelingsleder er Brigitte Vigemyr Møll.

Avdelingen er ansvarlig for drift, vedlikehold, forvaltning og overvåkning av felles datasenterløsning, all infrastruktur og alle DDV-kommunenes IT- løsninger. Dette inkluderer ansvar for alt fra løsninger på klientutstyr til tjenestetilgjengelighet.Oppdatering av oppsett og konfigurasjon av utstyr, nettverk og løsninger skjer kontinuerlig for å forbedre tjenesteleveransen og brukeropplevelsen til brukerne ute i kommunene. Vi støtter et bredt spekter av klienter gjennom bruk av moderne driftsløsninger. Dette skal gi brukerne våre best mulig opplevelse av våre tjenester og fagsystemer.Avdelingen støtter kommunene og de andre avdelingene i selskapet med teknisk dybdekompetanse inn i prosjekter og større oppgaver.
Vi er rådgivere på tekniske løsninger i byggeprosjekter i kommunene, og er eiernes representanter i felles anskaffelser av nye løsninger. Vi bistår den enkelte kommunale enhet og avdeling med rådgivning i hverdagen. På systemer i området helse og omsorg utfører vi forvaltning i samarbeid med kommunale systemadministratorer.
Vi sørger for at nettverkene ved over 200 forskjellige lokasjoner fungerer godt sammen med DDVs datasenterløsning samt mot tjenester over internett.

Avdelingsleder er Ronald Braun

Avdelingen har ansvaret for prosjektledelse av interkommunale prosjekter, bestilling og forvaltning av kommunens løsninger og skal være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet.

DDV-kommunene ønsker å være i front for å møte fremtidens krav om utvidede tilbud og nye digitale tjenester.  I samarbeid med sentrale aktører har vi fokus på langsiktig og helhetlig tenkning rundt utvikling av nye digitale innbyggertjenester. En viktig oppgave blir å følge med på trender og nasjonale føringer på de ulike områdene. Strategi og innovasjon utarbeider digitaliseringsstrategi for selskapet.

Prosjektledelse av interkommunale prosjekter som vil påvirke IKT-driften er en sentral oppgave for Strategi og innovasjon. Prosjekter kjøres etter prosjektmetodikken Prosjektveiviseren fra Difi, og utføres i aktivt samarbeid med representanter fra de ulike kommunene.

Avdelingsleder er Møyfrid Kårstad.