952 97 000 hjelp@ddv.no

Om DDV

Det Digitale Vestre Agder (DDV), er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av ni kommuner i Vestre Agder;FlekkefjordFarsundKvinesdalHægebostadMandalLindesnesMarnardalAudnedal og Åseral. Gjennom samordning av sine IKT-ressurser, ønsker kommunene å være i front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.

DDV ble opprettet i januar 2015. Til og med 2017 besto DDV av et eget driftsselskap – DDV Drift, og et selskap med strategi- og bestillerfunksjon – DDV Strategi. Fra og med 2018 er selskapene fusjonert i ett felles DDV med både drifts- og strategikompetanse.

Det interkommunale personvernombudet er også plassert i DDV.

Vi er om lag 40 ansatte totalt, og holder til i nye lokaler i Hestehaven på Vigeland. Samlet dekker vi kompetanse fra tidlig idé- og konseptfase, prosjektgjennomføring,  implementering, til brukerstøtte og systemdrift.

Vår målsetting er å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i DDV-kommunene.
Våre verdier PÅLITELIG – KUNNSKAPSRIK – IMØTEKOMMENDE er viktige for oss og skal prege vårt arbeid.

DDV styres av et styre, som ivaretar løpende styring og kontroll, og et representantskap – DDV Eier – bestående av rådmennene i de ni kommunene.

Daglig leder er Odd-Lasse Worum.

DDV består av fire avdelinger:

 • Brukerhjelp
 • Klient og skole
 • Server og nettverk
 • Strategi og innovasjon

DDV har ansvaret for forvaltning og operativ drift av kommunenes IKT-infrastruktur. Dette omfatter drift av datasenter med tjenesteproduksjon av over hundre fagapplikasjoner, nettverk, alle typer klienter, all infrastruktur i kommunene, brukeradministrasjon og sikkerhet.

I tillegg tilbyr DDV tekniske tjenester og IKT-rådgiving. Brukerstøtte/helpdesk for DDV-kommunene er en sentral tjeneste fra DDV Drift som betjener nesten 14.000 brukere fordelt på administrative brukere (ca. 7000) og skoleelever (ca. 6700).

Strategi og innovasjon står for bestilling og forvaltning av kommunenes IKT-løsninger, og skal være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet. I tillegg står Strategi og innovasjon for prosjektledelse av interkommunale prosjekter, og er sekretariat for kompetansenettverkene (KNV) med deltakere fra de ni eierkommunene er opprettet for ulike sektorer. KNV har jevnlige møter for å diskutere strategisk retning innenfor det aktuelle området og være rådgivende ved prioriteringer. Strategi og innovasjon administrer og deltar på møtene. Det finnes i dag KNV’er på følgende områder:

 • Skole og oppvekst
 • Helse og omsorg
 • Sak og arkiv
 • Økonomi, lønn og HR
 • Web/digital dialog
 • Plan, byggesak og geodata
 • Drift av eiendom og tekniske anlegg
 • Informasjonssikkerhet

DDV har sitt eget styre som skal ha det overordnede ansvaret for driften. Styret for DDV velges av DDV Eier for to år om gangen.

Styret i DDV består i perioden 2018-2020 av:

 • Styreleder: August Salvesen, Farsund kommune
 • Nestleder: Sonja Svardal, Marnardal kommune
 • Medlem: Inger Marethe Egeland, Flekkefjord kommune
 • Medlem: Arne Wilhelmsen, Mandal kommune
 • Medlem: Geir Bruli, Kvinesdal kommune
 • Ansattrepresentant: Erlend Fiddan
 • 1. varamedlem: Odd Helge Liestøl, Åseral kommune
 • 2. varamedlem: Kristine Valborgland, Audnedal kommune
 • 3. varamedlem: Anne Simonsen: Lindesnes kommune
 • 4. varamedlem: Alf Vatne, Hægebostad kommune
 • Vara-ansattrepresentant: Trond Olsen

DDV Eier er DDV-samarbeidets overordnede ledelse, og består av DDV-kommunenes rådmenn.

DDV Eier ivaretar overordnet styring av DDV, fastsetter strategien for samarbeidet og budsjettvedtak.  DDV Eier velger DDVs styre.

De ni rådmennene som utgjør DDV Eier er:

 • Rune Stokke, Lindesnes – leder
 • Bernhard Nilsen, Flekkefjord
 • Ståle Manneråk Kongsvik, Farsund
 • Kjell Rune Olsen, Marnardal
 • Irene Lunde, Mandal
 • Kjell Olav Hæåk, Audnedal
 • Kjell Gunnar Olsen, Åseral
 • Jens Arild Johannessen, Kvinesdal
 • Ivan Sagebakken, Hægebostad

Avdelingene i DDV

Brukerhjelp består av ni ansatte, og er det første kontaktpunktet for alle ansatte i de ni DDV-kommunene, samt øvrige kunder.

Avdelingen tar imot, og behandler, henvendelser fra rundt 14.000 brukere – både administrativt ansatte og skoleelever. Vi startet opp 1. januar 2015, og i vårt første driftsår ble det registrert ca. 14.000 henvendelser. I 2016 steg antallet henvendelser til 19.000, og i 2017 til 24.000.

Vi har flere kanaler for kontakt – Serviceportal, epost, chat, telefon og Facebook med Messengerbot. Serviceportalen gir mulighet for selvbetjening på blant annet bestillinger og brukerhåndtering, registrering av saker, samt veiledninger i «Ofte stilte spørsmål». Mer informasjon om dette finner du ved å klikke på «Brukerhjelp» i menyen øverst på siden, og så velge den grå boksen der det står «Portal».

Åpningstid for brukerhjelp er fra 07.30 til 15:30, mandag til fredag.

Vi har etablert en vaktordning som dekker kveld, natt, helg og helligdager. Ordningen gjelder kun ved alvorlige feilsituasjoner, og er for helse og omsorg, teknisk drift og krisestab.

Avdelingsleder er Eirin Lunde.

Klient og skole består av syv ansatte og syv lærlinger. Avdelingen er ansvarlige for valg av løsninger og modeller av klienter, samt oppsett (tanking) på disse, og skal i tillegg sikre optimal bruk av valgte løsninger i skolen.
Andre oppgaver er utskriftsløsning og skrivere, flere ulike typer klienter som telefon/nettbrett, og de har også den utegående servicen som retter feil ute på arbeidsplassene.

Avdelingsleder er Ronald Braun.

Server og nettverk består av ti ansatte, og er ansvarlige for drift og overvåkning av felles datasenter og all infrastruktur for alle DDV-kommunene. Avdelingen har i tillegg rådgivningsoppgaver mot kommunene på tilrettelegging/utbygging av infrastruktur i forbindelse med nybygg og/eller omlegging av infrastruktur.

Fra oppstart 01.01.2015, har avdelingen kjørt store prosjekt knyttet til migrering av eksisterende server- og nettverksmiljø fra DDV-kommunene til nytt felles datasenter.

Parallelt bygges det også et nytt datasenter, hvor nye felles tjenester vil bli tilgjengeliggjort etter hvert som konsolideringsprosjektene blir ferdigstilt.

Dette genererer også behov for betydelige endringer i nettverksstrukturen i DDV-kommunene som gjøres parallelt med ovenstående arbeid.

Avdelingsleder er Frank Kirkeng.

DDV Strategi består av seks ansatte. Selskapet har ansvaret for prosjektledelse av interkommunale prosjekter, bestilling og forvaltning av kommunens løsninger og skal være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet.

DDV-kommunene ønsker å være i front for å møte fremtidens krav om utvidede tilbud og nye digitale tjenester.  I samarbeid med sentrale aktører har vi fokus på langsiktig og helhetlig tenkning rundt utvikling av nye digitale innbyggertjenester. En viktig oppgave blir å følge med på trender og nasjonale føringer på de ulike områdene. Strategi og innovasjon utarbeider digitaliseringsstrategi for selskapet.

Prosjektledelse av interkommunale prosjekter som vil påvirke IKT-driften er en sentral oppgave for Strategi og innovasjon. Prosjekter kjøres etter prosjektmetodikken Prosjektveiviseren fra Difi, og utføres i aktivt samarbeid med representanter fra de ulike kommunene.

Avdelingsleder er Møyfrid Kårstad.