952 97 000 hjelp@ddv.no

Oppstart av DKP og IAM i DDV

Det neste året skal det være fullt fokus på to prosjekter i DDV. Begge vil ha stor innvirkning på hverdagen for våre brukere, og vil gjøre arbeidsdagen lettere og bedre både for dere, men også for oss ansatte i DDV.

Domenekonsolideringsprosjektet (DKP) skal blant annet sørge for å gi brukeren den optimale brukeropplevelsen ved å standardisere tjenester og forenkle driften. Alle vil få ett brukernavn og ett passord å forholde seg til, og fagsystemer skal integreres i løsningen.

I dag er det ni subdomener hvor hver kommune har sine brukere og applikasjoner. Med DKP skal vi flytte alle brukere og applikasjoner opp til toppdomenet og avvikle subdomenene. Dette gjør at vi får alt på ett sted, noe som igjen gjør at det blir enklere å administrere og vi eliminerer flere kilder for feil og ustabilitet.

For tiden bygger DDV et nytt «skall» som kommunene skal flyttes inn i. DDVs prosjektgruppe har gjort en kartlegging og kommet frem til at vi ønsker å starte med Audnedal som pilotkommune. Bakgrunn for valget er kommunens nærhet til DDV, overkommelig brukermengde, god infrastruktur, DDV har ansatte internt med god kjennskap til kommunen samt at kommunen har behov for modernisering og stabilitet. Erfaringer fra andre IKT samarbeider er at det er nyttig å starte med en pilotkommune som ikke er så stor, for så å videreføre oppsett og erfaringer herfra videre til resterende kommuner.

I praksis vil dette bety at alle tjenestene i kommunene vil bli flyttet opp i toppdomenet (ddd.intern -der ePhorte, Agresso og andre applikasjoner befinner seg). Dette vil gjøres som en trinnvis prosess der vi flytter applikasjon for applikasjon i samarbeid med leverandørene. I tillegg vil vi tanke flesteparten av PCene med Windows 10, samt migrere til Windows 7 der det trengs. Dette vil gi dere moderne infrastruktur og redusere antall feilsituasjoner.

Identity and Access Management (IAM) dreier seg om identitetsforvaltning for administrasjonen i kommunene. Målet med innføring av denne løsningen er å oppnå enhetlig og lovlig brukeradministrasjon, samt redusere driftskostnader for vedlikehold av brukeren. Vi vil gi tilbake kontrollen over brukeradministrasjonen der den hører hjemme – i kommunen, og sørge for at administrasjonen av brukerne skjer på en sikker og trygg måte. Innføring av IAM vil øke effektiviteten, sikkerheten, datakvaliteten, og i tillegg gi de faste innmelderne i kommunene mulighet for selvbetjening.

IAM vil være et verktøy for kommunene slik at de selv blir i stand til å ha kontroll på sine ansatte. På avdelingsnivå skal avdelingsleder/personalleder være i stand til å se sine ansatte gjennom en portal. Avdelingsleder vil gjennom dette grensesnittet bli gitt muligheten til å administrere brukere selv. Den tekniske løsningen vil sørge for at nye brukere blir opprettet og at de får tildelt korrekte tilganger og ressurser. I tillegg blir det mulighet for å resette passord for avdelingsledere og ansatte. Data som er registrert på brukeren baserer seg på informasjon som hentes fra Agresso og oppdateres av HR.